În monitorul Oficial nr. 985 din 14 octombrie 2021, Ministerul Apărării Naționale publică Ordinul nr. M.205 din 6 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019. Ordinul nr. M.205/2021 a intrat în vigoare la 14 octombrie 2021.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

În structurile Ministerului Apărării Naţionale, dobândirea calităţii de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate, se realizează prin:

 1. acordarea gradului militar de ofiţer, respectiv maistru militar sau subofiţer, în activitate, absolvenţilor studiilor universitare militare de licenţă, respectiv ai studiilor postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor;
 2. acordarea gradului militar de ofiţer în activitate absolvenţilor studiilor universitare militare organizate în alte state sau în instituţii civile de învăţământ universitar acreditate din România, trimişi la studii de către Ministerul Apărării Naţionale;
 3. acordarea gradului militar de ofiţer absolvenţilor anului IV, înmatriculaţi la programele de studii universitare militare cu durata mai mare de 4 ani;
 4. chemarea în activitate şi, după caz, acordarea gradului militar absolvenţilor cursurilor de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, care se organizează numai pentru armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale nu are posibilităţi de formare;
 5. chemarea/rechemarea în activitate şi, după caz, acordarea gradului militar candidaţilor câştigători ai concursurilor de ocupare a posturilor militare de execuţie vacante, în condiţii stabilite prin ordin distinct al ministrului apărării naţionale;
 6. începerea modulului perfecţionării instruirii de specialitate prevăzut de lege.

 Condiții și criterii de recrutare a candidaţilor la profesia militară

Candidaţii la profesia militară trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile şi criteriile generale şi specifice de recrutare ale categoriei de personal, formării profesionale iniţiale, respectiv armelor/serviciilor specializate şi specialităţilor militare pentru care optează.

Condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care optează pentru dobândirea calităţii de cadru militar, respectiv de soldat/gradat profesionist în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/ cursului/programului de formare;
 2. să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
 4. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 5. să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 6. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
 7. să fie declarat «Admis»/«Apt» la probele de selecţie prevăzute la art. 23 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin;
 8. pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
 9. îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare  a candidaţilor la profesia militară

Organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitateeste  reglementată de către  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019.

Anexa  nr. 2 mai  reglementează  și condițiile pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale.

Anexa nr. 2 oferă  totodată informații privind:

 • Dispoziţii generale, Articolul 1-5
 • Recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate, Articolul 6 -38
 • Formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate, Articolul 39-48
 • Dispoziţii tranzitorii şi finale,  Articolul 49-61
 • Model de CERERE DE ÎNSCRIERE la … (unitatea sau instituţia de învăţământ militar ori instituţia de formare continuă nonuniversitară, respectiv unitatea militară în cazul formării iniţiale a soldaţilor/gradaţilor profesionişti)- Anexa nr. 1
 • Model de FIŞĂ DE EXAMINARE MEDICALĂ-TIP MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE la angajare/pentru admiterea în instituţii militare de învăţământ-Anexa nr. 2
 • Model de DECLARAŢIE pe propria răspundere-Anexa nr. 3
 • Model de RAPORT PERSONAL-Anexa nr. 4
 • Model de FIȘĂ DE CONTACT-Anexa nr. 5
 • Model de DOSAR DE CANDIDAT-Anexa nr. 6

 Legislația specifică  cât  și  alte  informații,   găsiți  aici: www.legistm.ro/blog/conditii-si-criterii–de-recrutare-in-ministerului-apararii-nationale    și  aici www.legistm.ro/blog/organizarea-si-functionarea-sistemului-de-recrutare-

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania