În  Monitorul Oficial nr. 929 din 29 septembrie 2021  Ministerul Apărării Naționale  publică  Ordinul nr. M.188 din 6 septembrie 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Ordinul este emis în baza prevederilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul  intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.134/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 24 noiembrie 2016.

Dispoziţii generale

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare Casa, este înfiinţată prin lege în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N., şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, cu modificările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

Casa este structura de specialitate, cu personalitate juridică, care administrează sistemul pensiilor militare de stat din România, în înţelesul art. 1 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:

a)militarii din M.Ap.N. definiţi la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b)pensionarii militari din M.Ap.N. definiţi la art. 3 lit. d) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c)urmaşii persoanelor prevăzute la lit. a) şi b), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale;

d)elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în M.Ap.N.

Casa are sediul în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7F, sectorul 6, adresa de poştă electronică şi adresa web fiind casadepensii@mapn.ro , respectiv http://cps.mapn.ro.

Casa asigură stabilirea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite în temeiul prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale legilor speciale pentru militarii trecuţi în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat din M.Ap.N. sau pentru urmaşii acestora, în condiţiile legii.

Pentru militarii trecuţi în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat din alte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau pentru urmaşii acestora, drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se plătesc potrivit protocoalelor de colaborare încheiate de Casă cu fiecare din aceste instituţii, potrivit legii.

Organizarea Casei

Casa are în compunere structuri de specialitate, care sunt entităţi organizaţionale de tip oficiu, serviciu, secţie, birou, compartiment şi care, potrivit reglementărilor în vigoare, au stabilite atribuţii şi responsabilităţi distincte.

Casa are în structura organizatorică următoarele componente:

a)conducerea;

b)Oficiul financiar-contabil;

c)Compartimentul informare şi relaţii publice;

d)Structura de securitate;

e)Compartimentul documente clasificate;

f)Oficiul stabiliri pensii şi titluri executorii;

g)Secţia 1 plăţi pensii;

h)Secţia 2 plăţi pensii;

i)Compartimentul registratură dosare de pensie;

j)Serviciul informatică;

k)Secţia secretariat, stat major şi legislaţie resurse;

l)Secţia juridică;

m)Secţia legislaţie, relaţia cu publicul şi pensionarii;

n)Biroul petiţii, reclamaţii, sesizări.

Schema organizatorică a Casei este prevăzută în anexa care face parte integrantă la Regulament.

Conducerea Casei

Conducerea Casei este asigurată de director. Directorul Casei are în subordine 3 directori adjuncţi, directorul adjunct management pensii, directorul adjunct pentru resurse şi directorul adjunct management juridic. Directorul Casei are calitatea de ordonator terţiar de credite.

Directorul conduce întreaga activitate a Casei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi ale M.Ap.N., cu instituţiile şi organismele din ţară şi din străinătate, în limitele competenţelor stabilite potrivit legii şi, când este cazul, în baza mandatului încredinţat de către ministrul apărării naţionale.

Pentru aplicarea prevederilor actelor normative de nivel superior, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului apărării naţionale, precum şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, directorul Casei emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine.

Directorul Casei răspunde, în condiţiile legii, de întreaga activitate pe care o desfăşoară Casa.

Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de Casă, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului Casei.

Directorii adjuncţi răspund, în condiţiile legii, de activitatea oficiilor, serviciilor, secţiilor, birourilor şi, după caz, a compartimentelor încredinţate prin regulamentul de organizare, aflate în subordine, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe care le sunt dispuse sau delegate de către directorul Casei. Directorul adjunct pentru resurse îndeplineşte şi atribuţiile de şef de stat major.

Regulamentul mai cuprinde:

  • Atribuţiile structurilor organizatorice din compunerea Casei
  • Anexă: SCHEMA ORGANIZATORICĂ a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.
Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania