În Monitorul Oficial nr. 1.086 din data de 12 noiembrie a fost publicat OME nr. 5.578/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Metodologia stabilește cadrul legal pentru anul școlar viitor în ceea ce privește:

a)condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;

b)organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar;

c)angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

În sensul prezentei Metodologii, se oferă definiții pentru:

 • localitate: comună, oraş sau municipiu
 • unităţi de învăţământ: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, unităţile de învăţământ conexe şi unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2022, care se organizează şi funcţionează conform prevederilor art. 19, 28, 42, 44, 45, 47, 61, 99 alin. (2)-(7) şi 100 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • personal didactic de predare/cadre didactice: personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, profesorii metodişti şi personalul didactic de conducere din casele corpului didactic, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare care desfăşoară activităţi de predare în unităţi de învăţământ, personalul didactic de predare titular care beneficiază de pensie de invaliditate şi personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar: cadrele didactice care au încheiat un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră – ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare – emise de Ministerul Educaţiei, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare şi prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Cadrele didactice pot fi titulare în una sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări, inclusiv ca urmare a completării normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată.

Norma didactică de predare-învăţare-evaluare, denumită în continuare normă didactică de predare, a cadrelor didactice titulare se constituie în unităţile de învăţământ şi pe specializările precizate în documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră.

Structura actului normativ este următoarea:

· Capitolul I Dispoziţii generale

· Capitolul II Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare şi a ofertei educaţionale

· Secțiunea 1 Constituirea normei didactice de predare şi încadrarea personalului didactic de predare titular şi a cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată

· Secțiunea a 2-a Întregirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări

· Secțiunea a 3-a Stabilirea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate. Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată pentru personalul didactic de predare titular şi pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ/consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate

· Secțiunea a 4-a Soluţionarea cererilor de transfer, la nivelul unităţilor de învăţământ, ale cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate

· Secțiunea a 5-a Constituirea normei didactice de predare, întregirea şi completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate

· Secțiunea a 6-a Menţinerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

· Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea etapei de completare a normei didactice de predare a personalul didactic de predare, la nivelul inspectoratului şcolar

· Capitolul IV Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

· Secțiunea 1 Dispoziţii generale

· Secțiunea a 2-a Organizarea şi desfăşurarea transferului consimţit între unităţile de învăţământ

· Secțiunea a 3-a Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, prin repartizare organizată de inspectoratul şcolar

· Secțiunea a 4-a Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, prin repartizare organizată de inspectoratul şcolar, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

· Capitolul V Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 93^1 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

· Capitolul VI Pretransferul personalului didactic de predare. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

· Secțiunea 1 Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar al personalului didactic de predare

· Secțiunea a 2-a Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimţământului scris

· Secțiunea a 3-a Pretransferul, la cerere, al personalului didactic de predare titular, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

· Secțiunea a 4-a Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

· Secțiunea a 5-a Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris

· Capitolul VII Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2022, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2021, 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar

· Capitolul VIII Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

· Secțiunea 1 Dispoziţii generale

· Secțiunea a 2-a Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs

· Secțiunea a 3-a Comisiile de concurs

· Secțiunea a 4-a Desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului

· Secțiunea a 5-a Repartizarea candidaţilor şi a cadrelor didactice pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

· Secțiunea a 6-a Dispoziţii finale privind organizarea şi desfăşurarea concursului

· Secțiunea a 7-a Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

· Capitolul IX Stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2022-2023, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării

· Capitolul X Detaşarea personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar

· Capitolul XI Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

· Capitolul XII Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic de predare calificat şi în regim de plata cu ora

· Secțiunea 1 Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional, sesiunea 2022 şi de candidaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016

· Secțiunea a 2-a Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora

· Secțiunea a 3-a Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

· Capitolul XIII Organizarea şi desfăşurarea concursului/testării la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

· Capitolul XIV Organizarea şi desfăşurarea concursului la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

· Capitolul XV Dispoziţii finale

Anexe:

 • Anexa nr. 1
 • Anexa nr. 2
 • Anexa nr. 3
 • Anexa nr. 4
 • Anexa nr. 5
 • Anexa nr. 6
 • Anexa nr. 7
 • Anexa nr. 8
 • Anexa nr. 9
 • Anexa nr. 10
 • Anexa nr. 11
 • Anexa nr. 12
 • Anexa nr. 13
 • Anexa nr. 14
 • Anexa nr. 15
 • Anexa nr. 16
 • Anexa nr. 17
 • Anexa nr. 18
 • Anexa nr. 19
 • Anexa nr. 20

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania