fbpx
25.7 C
Cluj-Napoca
AcasăJUSTIȚIEJURIDICEJURIDICA | Noutăți privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă

JURIDICA | Noutăți privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă

Publicat în

spot_img
spot_img

Ministerul Sănătății aduce completări la Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent.

Așadar, în 8 august 2022 a intrat în vigoare Ordinul MS nr. 2.341 din 2 august 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014.

Ordinul a fost publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 8 august 2022.

Pentru  cititorii și abonații LegisTM punem la  dispoziție elementele de noutate aduse de prezentul ordin  cât  și  cele 3  anexe introduse:

   Articolul I

Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Structura funcţională a cabinetelor de practică independentă este prevăzută în anexa nr. 8.

  2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 5

(1) Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă prin înregistrare la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care va fi însoţit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr. 9.

(2) Cererea pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea la administraţia financiară menţionată la alin. (1) se va depune la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr. 10.

(3) După obţinerea codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor solicita Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberarea avizului anual, în condiţiile prevăzute la alin. (4).

(4) Avizul anual pentru asistenţii medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unităţi sanitare/instituţii/alţi furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificării profesionale dobândite.

4. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cabinetului de practică independentă, datele înscrise în registrul judeţean/al municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, pentru a fi înregistrate şi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, într-o secţiune specială.

5. La articolul 14 alineatul (1), literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b)certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, însoţit de avizul anual, în copie;

c)dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu al activităţii, în copie;

d)dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, în copie;

e)autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie;

6. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

(4) În acelaşi spaţiu nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete de practică independentă şi numai dacă au aceeaşi specialitate.

(5) În acelaşi spaţiu cu destinaţie de cabinet de practică independentă poate funcţiona şi o unitate de îngrijiri la domiciliu, dacă titularul este autorizat şi ca furnizor de îngrijiri la domiciliu, în condiţiile legii.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale pot sprijini furnizorii de servicii de îngrijiri medicale, la nivelul comunităţilor locale, prin punerea la dispoziţie a spaţiilor cu destinaţia de cabinet de practică independentă, conform unor criterii obiective şi transparente aprobate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii.

8. La articolul 15 alineatul (2), literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b)certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, însoţit de avizul anual, în copie;

c)dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activităţii, în copie;

…………………………………………………

e)raportul întocmit de către reprezentanţii filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menţionate în cererea de avizare, în copie;

9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

10. La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România al titularului, însoţit de avizul anual şi, după caz, certificatele de membru ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor, asistenţilor medicali, salariaţilor, în copie;

11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 18

(1) Cabinetele de practică independentă înfiinţate în temeiul altor acte normative au obligaţia să solicite avizul de înfiinţare al cabinetului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi să se înregistreze în registrul judeţean/al municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(2) Cabinetele de practică independentă care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a)să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii de îngrijiri medicale;

b)administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie asistenţi medicali generalişti/moaşe/asistenţi medicali.

(3) Fundaţiile şi asociaţiile legal constituite pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete de practică independente furnizoare de servicii de îngrijiri medicale.

(4) Dispoziţiile art. 1-3, art. 6 alin. (2), art. 7, 11, 13, 15, 16 şi 17 se aplică în mod corespunzător cabinetelor înfiinţate în condiţiile alin. (2) şi (3).

12. La articolul 23, litera a) se abrogă.

13. La articolul 25, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a)la domiciliul pacienţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu;

…………………………………………………….

c)în unităţi sanitare/instituţii/şi alţi furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale ca persoană fizică independentă.

14. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 28

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

15. În anexa nr. 2, la punctul 1 subpunctul 1.2 punctul 1.2.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)trusa de prim ajutor:

– set căi orofaringiene;

– balon Ruben cu măşti de diferite mărimi;

– foarfeci cu vârfuri boante;

– garou 50 cm;

– trusă perfuzie, seringi de diferite mărimi;

– mănuşi de examinare;

– atele din material plastic;

– feşe din tifon;

– vată hidrofilă;

– leucoplast;

– alcool sanitar – 200 ml;

– comprese sterile;

– rivanol soluţie 1 la mie – 200 ml;

– apă oxigenată sau perogen;

– alcool iodat 200 – ml;

16. În anexa nr. 2, la punctul 1 subpunctul 1.2 punctul 1.2.2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:

b^1)medicaţia de urgenţă:*

– soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer şi glucoză 5%, glucoză 10%);

– aspirină;

– algocalmin, paracetamol;

– adrenalină;

– atropină;

– hemisuccinat de hidrocortizon;

– beta_2 mimetice inhalatorii (salbutamol, ventolin);

– glucoză 33%;

– nitroglicerină spray sau tablete sublingual;

– captopril, furosemid;

– metoclopramid.

* Se administrează doar la indicaţia medicului.

17. După anexa nr. 7 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 8-10, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

––––

  1. Anexa nr. 1 (Anexa nr. 8 la norme) STRUCTURA FUNCŢIONALĂ a cabinetelor de practică independentă 
  2. Anexa nr. 2 (Anexa nr. 9 la norme) AVIZ pentru înregistrarea persoanei fizice independente 
  3. Anexa nr. 3 (Anexa nr. 10 la norme) CERERE 
  4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, actualizat

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

Articole recente

S-a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea unui tronson din „Centura mică” a Timișoarei

Este vorba despre un tronson cu pornire de pe DJ 593, raza localității Șag, până la intersecția cu DJ 591 A în Sânmihaiu Român, lungime acestuia fiind de 6,53 km.

Proiect pentru stabilirea vechimii bisericilor de lemn din judeţul Sălaj, susţinut financiar de Ordinul Arhitecţilor din România

Acest proiect cultural cu o componentă pronunţată de cercetare este susţinut de Ordinul Arhitecţilor din România din Timbrul de arhitectură.

Se deschid două puncte noi de trecere a frontierei între România şi Ungaria

Începând din 1 octombrie, traficul de marfă va fi deschis la punctele de trecere a frontierei Valea lui Mihai - Nyírábrány şi Urziceni-Vállaj

Cinci biserici romano-catolice din Transilvania, renovate cu fonduri din Ungaria, au fost sfinţite şi predate comunităților

Renovarea completă a clădirilor de patrimoniu, care aparţin Arhidiecezei Romano-Catolice Alba Iulia, a fost finalizată în acest an sub supravegherea Fundaţiei “Teleki László”, din Budapesta.

Mai multe articole de același fel