fbpx
15.7 C
Cluj-Napoca
AcasăJUSTIȚIEJURIDICEJURIDICA | Organizarea şi conducerea contabilităţii unităților școlare

JURIDICA | Organizarea şi conducerea contabilităţii unităților școlare

Publicat în

spot_img
spot_img

Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit LEGII contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată.

Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.

Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor mai sus menționate.

În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute mai sus revine administratorului, ordonatorului de credite  (directorului, în  unitățile școlare) sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Serviciul financiar. Organizare şi responsabilităţi. Management financiar

Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.

Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil“.

Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

 1. desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
 2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
 3. întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
 5. organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
 6. consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
 7. întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
 8. valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
 9. întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
 10. îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
 11. implementarea procedurilor de contabilitate;
 12. avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
 13. asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
 14. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
 15. orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit în fişa postului.

Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administraţie.

Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Personalul didactic auxiliar de administrator financiar (contabil), în unitățile școlare  își desfășoară  activitatea  conform   cu Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de administrator financiar (contabil) –anexa nr. 25 la  Ordinul nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, actualizat. 

Pentru cititorii  și abonații LegisTM, punem la dispoziție:

 1. Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (republicată)
 2. Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 4. H.G nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 5. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor
 6. Ordinul Ministrului  Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu  cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Ordinul nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, actualizat
 10. OMFP nr. 3265/10.10.2019 privind regulile de elaborare a situațiilor financiare începând cu trim. III al anului 2019
 11. OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea unor proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului naționale de raportare FOREXEBUG cu modificările și completările ulterioare
 12. Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 13. Ordinul nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare
 14. Regulamentul operațiunilor de casă – Decret  nr. 209/1976

La cerere,  furnizăm  legislație specifică  conducerii contabilității  unităților școlare și  acte personalizate

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

Articole recente

Tururi ghidate gratuite pentru turiștii care vizitează Oradea

Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune oferă pentru al doilea an consecutiv, în fiecare weekend, începând cu 1 iunie 2023, tururi ghidate gratuite

Sindicatele din Educație resping propunerea Guvernului de majorări ale veniturilor personalului didactic

Guvernul a pregătit o ordonanţă de urgenţă care va asigura majorări ale veniturilor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Sindicatele respins oferta

Duminică, ora 18:00 U- BT Cluj Napoca -CSM CSU Oradea. Se joacă cu titlul pe masă. Clujenii pot deveni campioni pentru al treilea an...

U-Banca Transilvania şi CSM CSU Oradea se întâlnesc duminică, 28 mai, cu începere de la ora 18:00 în BT Arena, în meciul cu numărul VI din finala Ligii Naţionale.

Duminică, ora 14:00 Gloria Buzău – UTA. Manșa tur a barajului de retrogradare/promovare în Liga 1

Gloria Buzău și UTA Arad se întâlnesc duminică, 28 mai, cu începere de la ora 14.00, în manșa tur a barajului de retrogradare/promovare în Liga 1.

Mai multe articole de același fel