fbpx
1.7 C
Cluj-Napoca
AcasăJUSTIȚIEJURIDICEJURIDICA | Organizarea şi conducerea contabilităţii unităților școlare

JURIDICA | Organizarea şi conducerea contabilităţii unităților școlare

Publicat în

spot_img
spot_img

Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit LEGII contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată.

Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară.

Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor mai sus menționate.

În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute mai sus revine administratorului, ordonatorului de credite  (directorului, în  unitățile școlare) sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Serviciul financiar. Organizare şi responsabilităţi. Management financiar

Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.

Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil“.

Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

 1. desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;
 2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
 3. întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;
 5. organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
 6. consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;
 7. întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
 8. valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
 9. întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;
 10. îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
 11. implementarea procedurilor de contabilitate;
 12. avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;
 13. asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
 14. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
 15. orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit în fişa postului.

Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administraţie.

Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Personalul didactic auxiliar de administrator financiar (contabil), în unitățile școlare  își desfășoară  activitatea  conform   cu Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de administrator financiar (contabil) –anexa nr. 25 la  Ordinul nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, actualizat. 

Pentru cititorii  și abonații LegisTM, punem la dispoziție:

 1. Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (republicată)
 2. Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 4. H.G nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 5. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor
 6. Ordinul Ministrului  Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu  cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Ordinul nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, actualizat
 10. OMFP nr. 3265/10.10.2019 privind regulile de elaborare a situațiilor financiare începând cu trim. III al anului 2019
 11. OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea unor proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului naționale de raportare FOREXEBUG cu modificările și completările ulterioare
 12. Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 13. Ordinul nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare
 14. Regulamentul operațiunilor de casă – Decret  nr. 209/1976

La cerere,  furnizăm  legislație specifică  conducerii contabilității  unităților școlare și  acte personalizate

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

jr. Ion Nistor

Juristul Ion NISTOR este licențiat al Facultății de Drept „I.C. Drăgan” din Lugoj și Absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate ,,Panait Donici” din Rm. Vâlcea Experiență în domeniul consilierii juridice (unități școlare de nivel preuniversitar de stat și privat, asociații și fundații), experiență în administrația publică (consilier, expert, referent de specialitate), experiență în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Citate preferate: ,,Un jurist este un ,,arhitect al structurilor sociale” - 1952, L.L. Fuller Contact: jr. Ion Nistor, e-mail: inistor@gmail.com; Tel: 0751.121.169

Articole recente

Primul audio ghid al Complexului Muzeal Arad va fi lansat odată cu redeschiderea Pinacotecii

Noul spaţiu extins al Complexului Muzeal Arad, unde sunt expuse lucrări din colecţia de pictură europeană a muzeului (a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi început de secol XX), va fi redeschis la 1 martie

Mascații au intrat peste un bărbat din Reşiţa, apoi și-au dat seama că au greșit adresa

Bărbatul spune că l-au luat din somn, i-au speriat copilul și i-au pus pistolul la cap. Apoi au zis că au greşit adresa

1978, producția Teatrului Maghiar din Timișoara, deschide lista nominalizărilor UNITER pentru Cel mai bun spectacol

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara anunță cu bucurie că spectacolul său - „1978”, în regia lui Tomi Janežič, a fost nominalizat la două  premii ale Uniunii Teatrale din România

Guvernul a aprobat Normele de aplicare a legii privind sistemul public de pensii 

Normele fac parte din proiectul amplu asumat de către Guvern de a recalcula toate pensiile din sistemul public în spiritul echităţii, contributivităţii şi stabilităţii în muncă

Mai multe articole de același fel

JURIDICA | Acte normative specifice învăţământului preuniversitar

În Monitorul Oficial nr. 613 din 5 iulie 2023 a fost publicată Legea Nr. 198 din 4 iulie 2023 a învăţământului preuniversitar. În termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 198 din 4 iulie 2023 (03 septembrie 2023), Ministerul Educaţiei stabileşte, prin ordin al ministrului educaţiei, măsurile aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi elaborează metodologiile, regulamentele şi alte acte normative care decurg din aplicarea legii învăţământului preuniversitar.