fbpx
-2.3 C
Cluj-Napoca
AcasăJUSTIȚIEJURIDICEJURIDICA | Despre siguranța în mediul școlar

JURIDICA | Despre siguranța în mediul școlar

Publicat în

spot_img
spot_img

1. Siguranţa în mediul şcolar în LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023 a învăţământului preuniversitar

Siguranţa în mediul şcolar a reprezentat un obiectiv prioritar al Guvernului României, aplicarea măsurilor structurilor cu responsabilităţi în domeniu fiind integrate în mecanisme de cooperare interinstituţională pentru crearea cadrului necesar aplicării unitare, la nivel național, a activităţilor subsumate obiectivului de consolidare a climatului de siguranţă şcolară.

Crearea unui mediu şcolar sigur, îmbunătăţeşte calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate persoanele angrenate în actul educațional, contribuind, în mod esențial, la calitatea acestuia.

Gradul de siguranţă nu se rezumă la incidenţa unor fapte comise cu violenţă, ci vizează impactul mai multor factori, cu determinări psihologice, sociale, culturale şi economice.

Şcoala nu este o entitate izolată, ci este o parte integrantă a comunităţii, asociată dinamicii sociale, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate.

În Monitorul Oficial nr. 613 din 5 iulie 2023 a fost publicată LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023 a învăţământului preuniversitar.

Așadar, Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost înlocuită din luna septembrie cu două noi acte normative și care fac parte din pachetul de legi ale educației „România Educată” (Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar, și Legea nr. 199 din 4 iulie 2023 a învățământului superior).

Cu privire la siguranţa în mediul şcolar, LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023 a învăţământului preuniversitar prevede:


,, Articolul 65


(1) În vederea creşterii nivelului de siguranţă în şcoli se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Educaţiei, într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Planul naţional de combatere a violenţei şcolare, denumit în continuare PNCVS.
(2) PNCVS vizează prevenirea şi reducerea activităţilor şi comportamentelor care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate/conduită, în orice formă de manifestare, atât ca violenţă verbală, fizică, psihologică – bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi ca orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ.
(3) În conformitate cu PNCVS, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, pe baza unei evaluări a climatului şcolar, în colaborare cu reprezentanţii elevilor, reprezentanţii părinţilor şi cu instituţiile locale abilitate, precum serviciul siguranţă şcolară, serviciul public de asistenţă socială, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, unităţile de învăţământ adoptă planuri de prevenire şi reducere a violenţei în şcoli.
(4) Regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ trebuie să prevadă:
a)procedura de acces al persoanelor din afara unităţii de învăţământ;
b)procedura de sesizare a suspiciunilor şi faptelor de violenţă la nivelul unităţii de învăţământ;
c)metoda de sesizare confidenţială a suspiciunilor şi cazurilor de violenţă la nivelul unităţii de învăţământ.
(5) La nivelul unităţii de învăţământ, elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali pot raporta suspiciunile şi cazurile de violenţă oricărui membru al personalului şcolii.
(6) Personalul şcolii, preşcolarul, elevul, părintele/ reprezentantul legal care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă asupra beneficiarilor primari sau personalului şcolii este obligat să acţioneze în acord cu Procedura de management a cazurilor de violenţă, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.
(7) Conducerea unităţilor de învăţământ are obligaţia să sesizeze cazurile de violenţă asupra copilului la numărul naţional 119 şi să colaboreze cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru managementul acestora, în interesul superior al copilului.
(8) Dacă există suspiciunea comiterii unei infracţiuni, conducerea unităţilor de învăţământ are obligaţia să sesizeze poliţia şi să colaboreze cu organele de anchetă.
(9) Unităţile de învăţământ sunt obligate să stabilească şi să pună în aplicare măsuri de sprijin pentru victimă/victime, respectiv măsuri de sprijin şi sancţiuni pentru autor/autori adecvate la gravitatea cazului de violenţă, la cauzele/efectele posibile ale situaţiei de violenţă şi la nevoile educaţionale/profesionale, relaţionale, sociale, psihologice şi fizice ale celor implicaţi, la nivelul unităţii de învăţământ.
(10) Personalul şcolii care a fost victima unei situaţii de violenţă din partea elevilor beneficiază de servicii de consiliere în vederea prevenirii stresului posttraumatic, respectiv, la cerere, de concediu medical, servicii decontate de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică, reîncadrarea la o altă clasă şi asistenţă în desfăşurarea activităţii profesionale, pe perioadă determinată.
(11) Elevii care au fost victima unei situaţii de violenţă beneficiază de servicii decontate de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică, în baza unei recomandări de la consilierul şcolar”.


2. Planul Naţional Cadru de Acţiune pentru siguranţa şcolară


Pentru identificarea şi implementarea celor mai bune soluţii, necesare asigurării unui climat optim pentru elevi şi cadrele didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost întocmit Planul Naţional Cadru de Acţiune pentru siguranţa şcolară (înregistrat la M.A.I. cu nr. 126935/05.09.2023,  la M.E. cu nr. 11851/05.09.2023, la  M.S. cu nr. AR 16170/05.09.2023, la M.M.S.S cu nr. 762/05.09.2023, la M.F.T.E.S. cu nr. 632/05.09.2023, la M.C. cu nr. 5750/05.09.2023, la M.D.L.P.A. cu nr. 140415/05.09.2023 şi la D.P.R.P. cu nr. DRP/8757/05.09.2023)- aici Planul National Cadru de Actiune privind siguranta scolara (www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/09/Planul-National-Cadru-de-Actiune-privind-siguranta-scolara.pdf ).


Odată cu intrarea în vigoare a Planului, documentul programatic Planul Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat de către miniştrii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (înregistrat la M.A.I. cu nr. 111.613/03.08.2022, la M.E. cu nr. 13560/29.08.2022 şi la  M.D.L.P.A. cu nr. 100239/30.08.2022) își încetează aplicabilitatea.


Toate acestea, coroborate cu adoptarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 în care sunt prevăzute o serie de modificări ale cadrului normativ cu incidenţă în domeniul siguranţei şcolare, cu accent pe colaborarea interinstituţională şi realizarea unui sistem cadru de abordare, impun actualizarea mecanismului de cooperare interinstituţională pentru siguranţa în unităţile de învăţământ preuniversitar.


3. Procedura privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ


3.1 ORDINUL nr. 6.235 din 6 septembrie 2023
 

În Monitorul Oficial nr. 856 din 22 septembrie 2023 a fost publicat ORDINUL nr. 6.235 din 6 septembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar.
 

Ordinul a intrat în vigoare la data de 22 septembrie 2023 și a fost modificat și completat ulterior prin ORDINUL nr. 6.467 din 3 octombrie 2023.
 

Procedura din 6 septembrie 2023 privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar reglementează modalităţile de lucru, regulile aplicabile şi responsabilităţile persoanelor implicate în managementul interinstituţional şi multidisciplinar al:


a)cazurilor de violenţă între antepreşcolari/preşcolari/elevi, săvârşite în mediul şcolar (cazuri uşoare şi grave);
b)cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/ elevilor, săvârşite de membri ai personalului unităţii de învăţământ, în mediul şcolar;
c)cazurilor de violenţă asupra personalului unităţii de învăţământ, săvârşite de elevi, în mediul şcolar;
d)situaţiilor corelate: suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase; suspiciune de implicare în alte infracţiuni – furt, tâlhărie; suspiciune de consum de substanţe psihoactive;
e)cazurilor de suspiciune de violenţă comisă asupra copilului în afara mediului şcolar.


Pentru a fi considerate fapte săvârşite în mediul şcolar, acestea trebuie să se comită în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar, în cadrul activităţilor şcolare/extraşcolare organizate de cadre didactice în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor şcolare/extraşcolare desfăşurate în mediul online.


3.2 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedură


În sensul prezentei proceduri, următorii termeni sunt definiţi astfel:


– violenţa asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor este o formă de violenţă asupra copilului şi reprezintă un concept integrator pentru diversele forme de abuz fizic, verbal, emoţional, sexual, neglijare, exploatare sexuală, trafic, violenţă prin internet, violenţă de gen, hărţuire sexuală etc.


Această formă de violenţă include violenţa între egali, respectiv între antepreşcolari/preşcolari/elevi.


De asemenea, violenţa asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor cuprinde forme de rele tratamente comise de către adulţi aflaţi în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea;


– sesizarea cazurilor de violenţă este procesul prin care o situaţie de acest gen, manifestată asupra unui copil sau a unui cadru didactic, este adusă la cunoştinţa autorităţilor competente de către personalul UIP/elevi/părinţi, pentru a se lua măsuri adecvate în interesul victimei, al martorului şi al autorului actului de violenţă, urmând ca acestea să asigure sau să faciliteze accesul la servicii specializate, în vederea reabilitării stării de sănătate fizică şi psihică;


– managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de intervenţie, asistenţă socială, sprijin şi protecţie, desfăşurate în interesul superior al copilului şi respectând nevoile şi siguranţa victimei, de către profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi private.


Acesta este o metodă care implică parcurgerea de către o echipă multidisciplinară şi interinstituţională a unor etape de lucru interdependente, precum identificarea, sesizarea, investigarea situaţiei de violenţă/corelate, planificarea măsurilor de sprijin şi a sancţiunilor, planificarea măsurilor de prevenire secundară, furnizarea serviciilor specializate, monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a măsurilor şi a sancţiunilor, precum şi etapa de închidere a cazului;


– echipa multidisciplinară şi interinstituţională, care intervine în situaţiile care fac obiectul acestei proceduri, este constituită din profesioniştii menţionaţi în componenţa minimă prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state (asistent social, psiholog, medic, poliţist, jurist), la care se adaugă, obligatoriu, unul din membrii personalului din unitatea de învăţământ: directorul, educatoarea/profesorul pentru învăţământ primar/dirigintele, consilierul şcolar sau mediatorul şcolar, dacă este cazul;


– intervenţia multidisciplinară în situaţiile de violenţă şi situaţii corelate se realizează interinstituţional şi în reţea, prin acţiuni de cooperare între instituţiile implicate, precum unităţile de învăţământ preuniversitar (UIP), serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcţiile de asistenţă socială (DAS), direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), structurile de poliţie competente, centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog (CPECA), centrele regionale ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane (CR ANITP), organizaţii neguvernamentale cu expertiză relevantă în acest domeniu etc.;


– sancţiunile din mediul şcolar pentru autorul/autorii actelor de violenţă, adulţi sau copii, sunt cele prevăzute în legislaţia naţională din domeniul învăţământului preuniversitar.

În cazul contravenţiilor şi/sau al infracţiunilor, sancţiunile sunt prevăzute de lege;


– planul de reabilitare şi/sau reintegrare socială este un document întocmit de managerul de caz de la DGASPC pentru copiii victime ale violenţei, precum şi pentru copiii autori ai actelor de violenţă.

Acesta este întocmit în colaborare cu echipa multidisciplinară, alţi profesionişti colaboratori şi cu participarea nemijlocită a familiei/reprezentantului legal şi, după caz, a copilului.

Personalul UIP implicat în implementarea planului dezvoltă propriul program de intervenţie, specific domeniului său de activitate, şi raportează periodic managerului de caz progresele şi dificultăţile întâmpinate în implementarea acestuia.
Raportarea este în scris, iar periodicitatea va fi stabilită de comun acord cu managerul de caz.

În situaţii urgente, se comunică imediat cu managerul de caz;


– bullyingul este o formă de violenţă psihologică şi reprezintă acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au caracter repetitiv, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale şi care se desfăşoară în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

Sunt excluse termenului de violenţă psihologică – bullying: relaţiile violente dintre adulţi şi copii şi relaţiile violente între adulţi, în cadrul unităţii de învăţământ;


– cyberbullyingul este o formă de bullying manifestat asupra unui copil/adult, prin mijlocirea tehnologiei digitale în mediul online, prin diverse reţele de socializare, prin intermediul platformelor de telefonie mobilă pentru schimburi de mesaje sau prin platformele de jocuri interactive şi de reţea desfăşurate online.

Spre deosebire de caracterul repetitiv al violenţei psihologice – bullying manifestate în mediul offline de către un copil în relaţie cu unul sau mai mulţi copii, cyberbullyingul are un caracter permanent şi are scopul de a speria, înfuria sau umili pe cei vizaţi, făcând ca impactul negativ asupra victimei să fie foarte mare.


3.3 Exemple de cyberbullying pot fi:


• transmiterea de mesaje răutăcioase sau ameninţătoare, răspândirea de zvonuri, minciuni, mesaje sau fotografii cu scopul discreditării sau dezvăluirii de secrete, transmiterea de mesaje negative pe dispozitivul electronic al altei persoane, atât SMS-uri, cât şi mesaje trimise prin intermediul unor aplicaţii online, de cele mai multe ori sub identitate falsă sau ascunsă;
• crearea de spaţii virtuale (website, blog, cont pe reţelele de socializare) cu conţinuturi în care altcineva este ridiculizat (filme, desene, fotografii, texte);
• accesarea şi utilizarea neautorizată a contului de e-mail/a contului de pe platformele de socializare al altei persoane, folosirea identităţii acesteia pentru a trimite mesaje sau materiale de ameninţare menite să producă suferinţă;
• excluderea deliberată a altei persoane din liste de mailing sau grupuri de comunicare online; folosirea parolei altei persoane pentru a-i modifica profilul pe reţele de socializare sau pentru a posta în numele acesteia conţinuturi şi mesaje jignitoare la adresa altora;
• hărţuire online;
• mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen;
• urmărire online;
• ameninţări online;
• publicarea nonconsensuală de informaţii şi conţinut grafic intim;
• transmitere neconsensuală de materiale cu conţinut sexual.


4. Managementul cazurilor de violență în cadrul Ministerului Educației
 

Ministerul Educației publică la adresa http://www.edu.ro/management_cazuri_violenta o procedură detaliată privind Managementul cazurilor de violență, cu explicații și fișe de management de caz.


Sursa:

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

Articole recente

Primăria Miercurea-Ciuc și-a digitalizat arhiva de documente; aproape un milion de pagini pot fi consultate electronic

Hotărârile Consiliului Local, dispoziții ale primarului, autorizații de construire, certificate de urbanism, documente de finanțe publice și contabile, documente de proiectele derulate  și de investițiile realizate din 2013 până în 2022 sunt doare câteva dintre tipurile de documente digitalizate

Modernizat cu bani europeni, DJ 108P, care asigură o legătură rutieră rapidă între județele Satu Mare și Sălaj, a fost inaugurat astăzi

Consiliul Județean Satu Mare a inaugurat astăzi unul dintre cele mai mari tronsoane de drumuri județene care au fost modernizate în ultimii ani.

Mențiune pentru o elevă de la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva la cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs interjudețean „Cântec, joc și...

Concursul, care își propune promovarea și conservarea folclorului românesc și răspândirea lui în rândul tinerilor elevi din învăţământul preuniversitar  s-a desfășurat pe trei secțiuni: Solişti vocali și soliști instrumentişti, Ansambluri de dansuri populare și Ansambluri de dansuri populare.

Premii pentru studenții timișoreni la cele mai importante concursuri de arhitectură

Finalul anului marchează pentru Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara (FAUT) nu doar succesul colectiv al găzduirii primei ediții a FAST- Festival for Architecture School of Tomorrow, dar și câteva foarte importante contribuții individuale venite din partea absolvenților școlii, laureați sau menționați în cadrul celor mai importante manifestări ale profesiei organizate în 2023.

Mai multe articole de același fel

JURIDICA | Acte normative specifice învăţământului preuniversitar

În Monitorul Oficial nr. 613 din 5 iulie 2023 a fost publicată Legea Nr. 198 din 4 iulie 2023 a învăţământului preuniversitar. În termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 198 din 4 iulie 2023 (03 septembrie 2023), Ministerul Educaţiei stabileşte, prin ordin al ministrului educaţiei, măsurile aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi elaborează metodologiile, regulamentele şi alte acte normative care decurg din aplicarea legii învăţământului preuniversitar.

JURIDICA | Înscrierea copiilor în învăţământul primar

În ceea ce privește pregătirea în scrierii în învățământul primar, pe 30 martie 2023, au fost afișate circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ